• Ved signering av avtale om kjøp av tomt på Øysangkollen skal det samtidig inngås egen avtale om opparbeidelse av tomta og støping av grunnmur/ fundamentering tilpasset den hytta kjøper skal ha på tomten. I opparbeidelsen av tomta inngår innlegging av kommunens ledningsnett for vann, avløp samt strøm og fiber. Påkoblingsavgift til kommunen er ikke inkludert i opparbeidelsen.
 • Både Øysang Vest og Øysangkollen er allerede regulert og godkjent for hyttebygging. Det er imidlertid forskjellige reguleringsplaner og  byggebestemmelser for disse to feltene.
 • Eiendommen selges «som den er» jf. Avhendingslova § 3-9. For øvrig overtas tomten med veg til tomtegrensen i samsvar med vedlagt kartskisse.Det offentlige ledningsnettet for vann og avløp, samt strøm og fiber er lagt til veg ved tomtegrensen og stikkledninger for den aktuelle tomt kan påkobles dette. Kostnaden ved anlegg av stikkledninger og påkobling, bæres av kjøper.
 • Kommunen har rett til å grave på tomta hvis det er nødvendig for å komme til ledninger i bakken selv om feilen som skal utbedres ikke gjelder denne eiendommen.
 • Tomtene er regulert til fritidsbebyggelse. Arealangivelse på tomter som ikke er fradelt og oppmålt kan avvike +/- 10 %
  grunnet tilpasninger til veier og naturlig topografi ved oppmåling. Kotehøyde og mønehøyde for alle bygninger skal følge plan for bebyggelse og avgjøres endelig av selger. For nærmere informasjon kontakt Øysang Utvikling AS. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Eksisterende pengeheftelser skal slettes for selgers regning.
 • Det økonomiske oppgjøret vil skje gjennom advokat. Selger dekker advokatutgiftene og omkostninger knyttet til oppgjøret. Kjøper er ansvarlig for tinglysningsgebyrer som pr. idag er kr. 585,-* for skjøte, kr. 585,-* for tinglysning av pantedokument, 2,5%* av kjøpesum i dokumentavgift til staten og kr. 172,-* i attestgebyr for grunnboksutskrift. *) Med forbehold om endringer

Veg

Alle tomteeiere i hytteområdet har vegrett til eiendommen og forplikter seg til å dekke sin forholdsmessige andel av utgifter til drift, vedlikehold og snøbrøyting av den private vegstrekningen fra offentlig veg til Eiendommen. For tiden utgjør dette kr. 2 000,- i året.

Kommunale avgifter – ligningsverdi, konsesjon m.v.

Kjøper er selv ansvarlig for alle offentlige og privatrettslige gebyrer til vei, vann, avløp, strøm og byggesøknader o.l. Kjøper står selv ansvarlig for byggetillatelse og kommunal godkjenning av eget byggeprosjekt. Eiendommen vil få utregnet nye kommunale avgifter etter ferdigstillelse.

Dette fastsettes av Risør kommune. Ny ligningsverdi fastsettes av Skatt Sør etter oppføring av hytte. Ved overdragelse av tomt kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Det er en forutsetning for handelen at kjøper signerer denne og at erklæringen godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysing og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.

Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med Øysang Utvikling AS

Kjøpsprosessen

 • Kunden bestemmer seg for ønsket tomt og hyttemodell.
 • Det lages så en kontrakt på kjøp av tomt inklusive dokumentavgift. Overtagelse av tomta skjer som regel ca. 1 måned etter kontraktsinngåelse. Tomta betales via klientkonto hos advokat. Salgssummen overføres først til Øysang Utvikling AS når alle økonomiske heftelser er fjernet og skjøtet er skrevet over på kunden.
 • Deretter skrives det en avtale på opparbeidelse og støpe/fundamenteringsarbeider mellom kunde og Øysang Utvikling AS i henhold til mottatt tilbud.
 • Kunden betaler for opparbeidelsen av tomta når den er utført, det samme skjer når det gjelder støping av grunnmursplate eller annen fundamentering.
 • Kunden skriver kontrakt med hytteleverandør etter bustadoppføringslova og blir enige om eventuelle endringer/tilvalg.
 • Når kontrakten med hytteleverandør er signert, tegner Øysang Utvikling forslag på plassering av hytte og parkering m.m. Når kunden har godtatt forslaget så lager Øysang Utvikling AS en komplett situasjonstegning med høydeprofiler som sendes inn sammen med byggesøknad. Av hensyn til en helthetsvurdering har Øysang Utvikling siste ord i plassering av hytta.
 • Når byggesøknaden er godkjent kan Øysang Utvikling sette i gang med opparbeidelse av tomta og deretter støping av grunnmursplate eller annen fundamentering.
 • Hyttebyggingen kan starte i henhold til leveringsbetingelsene hytteleverandøren og kunden er enige om.
Vi kontakter deg!

Legg igjen en melding så vil vi kontakte deg.

Vi kontakter deg!

Legg igjen en melding så vil vi kontakte deg.

Start typing and press Enter to search